მოგესალმებით: სტუმარი_16246   სისტემაში შესვლა
კონტაქტი პირადი გვერდი ყველა კურსი ქვიზი
აირჩიე სწორი პასუხი
რა არის ასოცირების კომიტეტი? ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო 1 საგარეო საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტი 2 ასოცირების შეთანხმებით შექმნილი ორმხრივი ორგანო 3
აირჩიე სწორი პასუხი
რა არის ასოცირების დღის წესრიგი? ასოცირების შეთანხმების დანართი 1 შეთანხმება უვიზო მიმოსვლის შესახებ 2 ასოცირების შეთანხმების განხორციელების გეგმა 3
აირჩიე სწორი პასუხი
კარტელი ნიშნავს: მეწარმეების უკანონო შეთანხმებას 1 ერთობლივ საწარმოს 2 სააქციო საზოგადოებას 3
აირჩიე სწორი პასუხი
ალერგიის გამომწვევი სურსათი ითვლება მავნედ: ყველა შემთხვევაში 1 თუ არ აწერია, რომ შეიცავს კონკრეტულ ალერგენს 2 თუ აწერია, რომ შეიცავს კონკრეტულ ალერგენს 3
აირჩიე სწორი პასუხი
“ჰასპი” არის: სურსათის წარმოების კონტროლი სახელმწიფოს მიერ 1 სურსათის წარმოების შიდა კონტროლის სისტემა 2 სურსათის შერჩევითი ლაბორატორიული შემოწმების სისტემა 3
აირჩიე სწორი პასუხი
პატენტის ვადაა: გამომგონებლის სიცოცხლის ბოლომდე 1 მაქსიმუმ 25 წელი 2 მაქსიმუმ 5 წელი 3
აირჩიეთ არასწორი პასუხი:
სურსათის მიკვლევადობა საჭიროა: ბაზარზე მოხვედრილი მავნე სურსათის მთელი პარტიის სწრაფად გამოსავლენად 1 სურსათის წარმოების ჯაჭვში მონაწილე მეწარმეებს შორის პასუხისმგებლობის თაობაზე დავის მოსაგვარებლად 2 კონკრეტული სურსათის წარმოება-დისტრიბუციაში მონაწილე ყველა მეწარმის სწრაფად გამოსავლენად 3 სურსათის სწორი ფასის დასადგენად 4 სურსათის მავნეობის მიზეზების გამოსაკვლევად 5
აირჩიე სწორი პასუხი
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფო იმპორტიორს ვერ მოსთხოვს: პროდუქციის უსაფრთხოებას 1 პროდუქციის მაღალ ხარისხს 2 მომხმარებლისთვის სახელმწიფო ენაზე ინფორმაციის მიწოდებას 3
აირჩიე სწორი პასუხი.
გენმოდიფიცირებული სურსათის იმპორტი არც ერთ ქვეყანაში არ არის აკრძალული 1 აკრძალულია საქართველოში 2 აკრძალულია ევროკავშირში 3 აკრძალულია აშშ-ში 4
აირჩიე არასწორი პასუხი:
ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ჰქვია “ღრმა და ყოვლისმომცველი”იმიტომ რომ: ითვალისწინებს ღრმა რეფორმების გატარებას 1 ეხება ბევრ საკითხს, არა მარტო საბაჟო გადასახადებს და კვოტებს 2 მოიცავს ყველა პროდუქციას 3
აირჩიე სწორი პასუხი
ნაწარმოების თარგმნას ავტორის ნებართვა არ სჭირდება: არასდროს 1 ავტორის გარდაცვალების შემდეგ 2 ავტორის გარდაცვალებიდან 70 წლის შემდეგ 3
აირჩიე სწორი პასუხი
პატენტი ნიშნავს: გამოგონების რეგისტრაციის მოწმობას 1 სავაჭრო ნიშნის გაყიდვის მოწმობას 2 გაყალბებულ სავაჭრო ბრენდს 3
აირჩიე სწორი პასუხი:
ასოცირების შეთანხმების ტექსტი (მ.შ. დანართები და ოქმები) დამტკიცების შემდეგ უცვლელია 1 შეიცვლება მხოლოდ შეთანხმების ვადის გასვლის შემდეგ 2 უკვე რამდენჯერმე შეიცვალა 3
აირჩიე სწორი პასუხი
ევროკავშირის ძირითადი მიზანია: მშვიდობა 1 კანონის უზენაესობა 2 ადამიანის უფლებების დაცვა 3
აირჩიე არასწორი პასუხი:
სურსათის უვნებლობისთვის მნიშვნელოვანია: ტემპერატურული რეჟიმის დაცვა 1 ხელების დაბანა 2 მოხარშულის და ნედლი პროდუქტების კონტაქტის გამორიცხვა 3 მხოლოდ ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენება 4 რეცეპტურის დაცვა 5
აირჩიეთ სწორი პასუხი
სურსათის მიკვლევადობისთვის საჭირო არ არის: მეწარმეების რეგისტრაცია 1 ნედლეულის მომწოდებლის იდენტიფიცირება 2 პროდუქციის მიმღების იდენტიფიცირება 3 დღგ-ს დროული გადახდა 4
აირჩიე სწორი პასუხი
საქართველოში მონოპოლია იკრძალება და ისჯება 1 კარტელი იკრძალება და ისჯება 2 მონოპოლიაც და კარტელიც დაშვებულია 3
აირჩიე სწორი პასუხი
სურსათის უვნებლობა მხოლოდ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა 1 მხოლოდ მეწარმის პასუხისმგებლობაა 2 როგორც მეწარმის, ასევე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა 3
აირჩიე სწორი პასუხი
რომელი აქტის მოთხოვნები შეუძლია მეწარმეს არ შეასრულოს? ტექნიკური რეგლამენტის 1 სტანდარტის 2
აირჩიე სწორი პასუხი
სასამართლო უნდა იყოს: დამოუკიდებელი, სწრაფი, კომპეტენტური 1 პოლიტკორექტული, შეკრული, ფრთხილი 2 გასაიდუმლოებული, თავაზიანი, აუჩქარებელი 3
აირჩიე სწორი პასუხი
ევროკავშირის დახმარების რა წილი არის განკუთვნილი სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩასარიცხად? 5% 1 დაახლოებით ნახევარი 2 თითქმის მთლიანად 3