მიმდინარეობს ვებ-გვერდის რეორგანიზაცია

ასოცირების განრიგი და შესრულება
სრული
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
 1. ბაზარზე განთავსებული პროდუქციის უსაფრთხოების სისტემის უზრუნველყოფა;
 2. ხარისხის უზრუნველყოფის სანდო ინფრასტრუქტურის ამოქმედება;
 3. "ახალი მიდგომის" სტანდარტების გადმოტანა.


წაიკითხე მეტი

 1. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო მართვა;
 2. სურსათის ჰიგიენა;
 3. სურსათის უვნებლობის ნორმების გადმოტანა;
 4. სურსათთან შეხებაში მყოფი მასალის რეგულირება;
 5. სურსათის ეტიკეტირება და წარდგენა;
 6. განსაკუთრებულ რეგულირებას დაქვემდებარებული ტექნოლოგიები (გმო, დასხივება, სხვა).

 წაიკითხე მეტი

 • სურსათის სახელმწიფო კონტროლი
  • ზოგადი
  • განსაკუთრებული (ცხოველური წარმოშობის სურსათი)
 • კრიზისული მდგომარეობის მართვა
 • სწრაფი განგაშის სისტემა
 • სურსათის ჰიგიენა
  • ზოგადი
  • გამარტივებული
  • განსაკუთრებული (ცხოველური წარმოშობის სურსათი)
 • სურსათის სისუფთავის ნორმები
  • მიკრობიოლოგიური
  • ქიმიური
 • საქონლის ხორცის წარმომავლობის მითითება
 • ფარმაკოლოგიური ნარჩენების მონიტორინგი ცხოველური წარმოშობის სურსათში
 • რიგი ჰორმონების გამოყენების აკრძალვა მესაქონლეობაში


წაიკითხე მეტი

 • დასხივებული სურსათის კონტროლი
 • სურსათის ტარის/ჭურჭლის კონტროლი:
  • აქტიური და "გონიერი" შესაფუთი მასალა
  • რეციკლირებული პლასტმასები
  • პოლიამიდის და მელამინის ჩინური ჭურჭელი
  • ბიფენოლის გამოყენების აკრძალვა ჩვილების საკვების ბოთლებში
 • სურსათის მომზადებისას დაშვებული გამხსნელები
 • ზოგადი ხასიათის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული წარწერები სურსათზე

 წაიკითხე მეტი

 1. ცხოველთა რეგისტრაცია;
 2. ცხოველთა საშიში დაავადებების კონტროლი;
 3. ცხოველთა მკურნალობის წესები;
 4. ცხოველთა საკვების რეგულირება;
 5. ზოოტექნიკა;
 6. ცხოველთა კეთილდღეობა.


წაიკითხე მეტი

 1. მცენარეთა დაცვის საშუალებების რეგულირება;
 2. მცენარეთა დაავადებების კონტროლი;
 3. თესლისა და სარგავი მასალის რეგულირება;
 4. ახალ ჯიშებზე უფლებების დაცვა.


წაიკითხე მეტი

 • აგროქიმიკატების რეგულირება:
  • ავტორიზაციის განახლების პირობები
 • დაავადებებთან ბრძოლა:
  • კივის ბაქტერიული კიბო
 • თესლების და სანერგე მასალის რეგულირება:
  • მარცვლეულის თესლები
  • ბოსტნეულის თესლები
  • საკვები ბალახის თესლები
  • თეთრი ჭარხლის თესლები
  • ხეხილის ნერგები
  • დეკორატიული მცენარეების თესლები და ნერგები


წაიკითხე მეტი

 • აგროქიმიკატების რეგულირება:
  • ავტორიზაციის პირობები
  • ეტიკეტირება
  • მდგრადი გამოყენება
 • დაავადებატა კონტროლი:
  • ჩინური ხარაბუზა
  • კარტოფილის ხოჭო Epitrix
 • თესლისა და სანერგე მასალის რეგულირება:
  • კარტოფილის თესლი
  • ზეთოვანი და ბოჭკოვანი მცენარეების თესლები
  • შესაფუთი მასალა
  • დაბალი აღმოცენების თესლების რეგულირება
  • ქვეყნები, რომელშიც წარმოებული თესლები ევროკავშირში წარმოებულის ექვივალენტურია


წაიკითხე მეტი

 1. ელექტროენერგეტიკის ლიბერალიზაცია;
 2. ბუნებრივი აირის ბაზრის ლიბერალიზაცია;
 3. ნავთობპროდუქტების მოპოვების და მარაგების რეგულირება;
 4. განახლებადი ენერგეტიკის ხელშეწყობა;
 5. ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფა.


წაიკითხე მეტი

 1. გარემოსდაცვითი მმართველობა და გარემოს  საკითხების  პოლიტიკის სხვა სფეროებში ინტეგრირება;
 2. ჰაერის ხარისხი;
 3. წყლის ხარისხი და წყლის  რესურსების, მათ შორის საზღვაო გარემოს მართვა;
 4. ნარჩენების მართვა;
 5. ბუნების დაცვა;
 6. სამრეწველო დაბინძურება და სამრეწველო საფრთხეები;
 7. ქიმიური ნივთიერებების მართვა;
 8. კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებები.


წაიკითხე მეტი

ვებგვერდი ეკუთვნის "საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრს"